کارگاه و سمینارهای روانشناسی کارگاه و سمینارهای روانشناسی

کارگاه و سمینارهای روانشناسیبه نام خدای بخشنده و مهربان

مشاهده و ثبت نام در کارگاه و سمینارهای درحال برگزاری

 

مشاهده کامل آرشیو کارگاه و سمینارهای برگزار شده

 

 

 کجا می روید؟

به دنبال چه چیزی هستید؟

می خواهید مهارت های زندگی را بیاموزید؟

بیاموزیم تا ارزشمندتر زندگی کنیم

دانش و آگاهی سرآغاز موفقیت بشر است.

آموزش بهترین سرمایه گذاری برای نیروی انسانی است

و با این آموزش ها از خود انسان توانمند تری بسازید.

محمد جانبلاغی باور دارد که انسان موفق زاده نمی شوند.ساخته می شوند.

برای دوستانتان هم این مطلب را می توانید ارسال کنید:

درپناه حق باشید.