.:: مقدمه ای بر نظریه روان تحلیل گری

Introduction to the

Psychoanalytic Techniques

Author: Mohammad Janblaghy

همانطور که می دانید، روانکاوی به منظور درمان علاقه ای در اکتشاف ذهن ناخودآگاه است. در این رابطه، آن تکنیک های خاص و یا روش که ما قصد داریم به ارائه در این بخش اعمال می شود. این روش برای اولین بار توسط زیگموند فروید توسعه داده شد. ادامه مطلب “مقدمه ای بر نظریه روان تحلیل گری”