ورود به مکتب زندگی

به نام خدای بخشنده و مهربان
درپناه حق باشید.