آرشیو کارگاه و سمینار ها

به نام خدای بخشنده و مهربان

لیست کارگاه و سمینارهای محمد جانبلاغی

 

کارگاه ها

سمینارها 

 کارگاه آموزشی خانواده درمانی سمینارآموزشی موفقیت در کنکور
 کارگاه آموزشی زوج درمانی مقدماتی سمینارآموزشی قهرمان یا قربانی
 کارگاه آموزشی زوج درمانی هیجان مدار سمینارآموزشی مهارت های فرزند پروری
کارگاه آموزشی تحلیل و تفسیر نقاشی کودکان
 سمینارآموزشی ماموریت زندگی
 کارگاه آموزشی زوج درمانی گلاسر سمینارآموزشی گنج پنهان
 کارگاه آموزشی طرحواره درمانی سمینارآموزشی آشتی برای زندگی
 کارگاه آموزشی واقعیت درمانی سمینارآموزشی جادوی نفوذ در افراد و ارتباط موفق
 کارگاه آموزشی CBT مقدماتی و پیشرفته سمینارآموزشی ازدواج خوب خانواده خوشبخت
 کارگاه آموزشی اکت مقدماتی و پیشرفته سمینارآموزشی عشق و خیانت
 کارگاه آموزشی تربیت جنسی کودک و نوجوانسمینارآموزشی مهارت های فن بیان و سخنوری 
 کارگاه آموزشی سکستراپی ——   ——   ——   ——   ——   ——   ——   ——   ——   ——
 کارگاه آموزشی فنون مصاحبه انگیزشی——   ——   ——   ——   ——   ——   ——   ——   ——   ——
 کارگاه آموزشی درمان اختلالات یادگیری——   ——   ——   ——   ——   ——   ——   ——   ——   ——
——   ——   ——   ——   ——   ——   ——   ——   ——   ——
——   ——   ——   ——   ——   ——   ——   ——   ——   ——

 

درپناه حق باشید.